Type what you are searching for:

Author: admin

Тимекс-БГ ООД / Articles posted by admin

Приключи изпълнението на проект „Обучения за служителите на Тимекс – БГ ООД“

Приключи изпълнението на проект „Обучения за служителите на Тимекс – БГ” ООД“, договор № BG05M9OP001-1.021-0426–С01, по процедура BG05M9ОP001-1.021 „Обучения за заети лица”, финансиран от Оперативна програма „Развие на човешките ресурси“ 2014-2020. В изпълнение на проекта бяха проведени обучения за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване...

Прочети още

Обучения за служителите на Тимекс – БГ ООД

„Tимекс – БГ” ООД сключи административен договор № BG05M9OP001-1.021-0426 –С01 с Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Обучения за служителите на Тимекс – БГ” ООД“ по процедура BG05M9ОP001-1.021 „Обучения за заети лица”, финансиран от Оперативна програма „Развие на човешките ресурси“ 2014-2020. Периодът...

Прочети още