Type what you are searching for:

Приключи изпълнението на проект „Обучения за служителите на Тимекс – БГ ООД“

Тимекс-БГ ООД / Новини  / Приключи изпълнението на проект „Обучения за служителите на Тимекс – БГ ООД“

Приключи изпълнението на проект „Обучения за служителите на Тимекс – БГ ООД“

Приключи изпълнението на проект „Обучения за служителите на Тимекс – БГ” ООД“, договор № BG05M9OP001-1.021-0426–С01, по процедура BG05M9ОP001-1.021 „Обучения за заети лица”, финансиран от Оперативна програма „Развие на човешките ресурси“ 2014-2020. В изпълнение на проекта бяха проведени обучения за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – английски език и обучение за придобиване на професионална компетентност по част от професия в професионално направление 481 “Програмно осигуряване”, професия 481010 “Програмист”, специалност 4810101 “Програмно осигуряване” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Периодът на изпълнение на проекта беше от 01.03.2018г. до 01.05.2019г., а стойността му 17 160 лв., от които 14 586 лв. европейско и 2 574 лв. национално съфинансиране.

 

Обучението по английски език беше с продължителност 300 учебни часа и се проведе в периода 11.07.2018г. – 24.04.2019г.. Изучаваните нива бяха В1, В2 и С1. Обучението преминаха успешно 12 служители на „Тимекс – БГ” ООД.

Обучението по част от професия 481010 “Програмист”, специалност 4810101 “Програмно осигуряване” също беше с продължителност 300 учебни часа. Периодът на провеждането му беше 16.03.2019г. – 22.04.2019г. 12 служители на „Тимекс – БГ” ООД получиха удостоверения за професионално обучение.

С провеждането на тези обученията се постигна основната цел на проекта: да се повиши способността на заетите лица в компанията да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.