Type what you are searching for:

Обучения за служителите на Тимекс – БГ ООД

Тимекс-БГ ООД / Новини  / Обучения за служителите на Тимекс – БГ ООД

Обучения за служителите на Тимекс – БГ ООД

„Tимекс – БГ” ООД сключи административен договор № BG05M9OP001-1.021-0426 –С01 с Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Обучения за служителите на Тимекс – БГ” ООД“ по процедура BG05M9ОP001-1.021 „Обучения за заети лица”, финансиран от Оперативна програма „Развие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Периодът на изпълнение на проекта е от 01.03.2018г. до 01.05.2019г., а стойността му е 17 160 лв., от които 14 586 лв. европейско и 2 574 лв. национално съфинансиране.

 

Проектът предвижда обучението на 12 служители от компанията по английски език и обучение по част от професия. Ще се инвестира приоритетно в придобиване и повишаване на професионалната квалификация и ключови компетенции на заети лица със средна степен на образование. Обученията, които са предвидени в проекта, са обучение за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – английски език и обучение за придобиване на професионална компетентност по част от професия в професионално направление 481 “Програмно осигуряване”, професия 481010 “Програмист”, специалност 4810101 “Програмно осигуряване” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

 

Целта на проектното предложение е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.